Podmínky používání (dále jen „podmínky“)

1. Popis služby

jsmespolu.eu je platforma založená na spolupráci (dále jen „služba“) a jejím cílem je vybízet občany a organizace k demokratické účasti.

Platforma je vlastnictvím Evropské unie zastoupené Evropským parlamentem a vznikla s cílem umožnit občanům a organizacím aktivní účast na utváření lepší budoucnosti v EU. Umožňuje občanům a organizacím komunikovat v rámci platformy a sdílet akce, činnosti a zkušenosti prostřednictvím multimediálního obsahu, jako jsou audioklipy, videa, obrázky a texty (dále jen „obsah“). Uživatelé mohou rovněž sdílet příběhy a osobní zkušenosti, zaznamenávat akce a události, navrhovat a organizovat akce pro ostatní členy a poskytovat propagační materiály na podporu komunikace Parlamentu.

2. Kdo může službu využívat

Službu může využívat každá osoba starší 13 let s bydlištěm v EU i mimo EU. U nezletilých osob (mladších 18 let) musí dát souhlas s využíváním služby rodič nebo zákonný zástupce. Rodiče nebo zákonní zástupci nezletilé osoby jsou těmito podmínkami vázáni a odpovídají za využívání služby dítětem.

Osoby využívající službu jménem organizace potvrzují, že jsou oprávněny jednat jménem této organizace a že tyto podmínky přijímají. Organizace jsou povinny informovat Parlament o veškerých změnách v organizaci a v případě, že jejich zástupce z organizace odejde.

3. Kategorie uživatelů a funkce služby

Platforma jsmespolu.eu má různé kategorie uživatelů (společně dále jen „uživatelé“), kteří mohou využívat různé funkce.

3.1. Neregistrovaní uživatelé

„Neregistrovaní uživatelé“ jsou uživatelé, kteří si na platformě jsmespolu.eu nezřídili účet. Mají přístup k informacím, akcím, dokumentům ke stažení, vzdělávacím materiálům a osobním zkušenostem na platformě a mohou je procházet. Mohou si ukládat akce do svého kalendáře a sdílet je na sociálních sítích. V centru pro stahování si neregistrovaní uživatelé mohou stáhnout a upravit vizuální obsah týkající se kampaní Parlamentu. Mohou si rovněž stáhnout materiály týkající se kampaní jiných uživatelů.

3.2. Registrovaní uživatelé

„Registrovaní uživatelé“ jsou uživatelé, kteří si na platformě jsmespolu.eu zřídili účet. Mohou využívat stejné funkce jako neregistrovaní uživatelé. Mimoto však mohou upravovat informace ve své osobní zóně, přihlašovat se na akce, navštěvovat vzdělávací kurzy a odebírat zprávy.

3.3. Přispívající uživatelé

„Přispívající uživatelé“ jsou registrovaní uživatelé, kteří mohou na platformu jsmespolu.eu nahrávat obsah – akce a osobní zkušenosti. Mohou využívat stejné funkce jako registrovaní uživatelé. Mimoto mohou nahrávat materiály týkající se kampaní, jež si mohou stáhnout jiní uživatelé. Tento obsah musí před zveřejněním na stránkách jsmespolu.eu Parlament schválit.

3.4. Registrované organizace

„Registrované organizace“ jsou organizace, jejichž zástupce zřídil na platformě jsmespolu.eu účet organizace. Po registraci na platformě jsmespolu.eu jim Parlament bude zasílat sdělení (zpravodaje, pozvánky na semináře, ankety atd.). Teprve poté se organizace může stát přispívající organizací.

3.5. Přispívající organizace

„Přispívající organizace“ jsou registrované organizace, jejichž zástupci mohou poskytovat obsah ke zveřejnění na platformě jsmespolu.eu. Zástupci přispívajících organizací mohou využívat stejné funkce jako přispívající uživatelé. Mimoto mohou vytvořit krátký text a umístit jej spolu s názvem a logem organizace na veřejný profil organizace. Mohou připojit odkaz na své internetové stránky a účty na sociálních sítích. Na veřejný profil mohou rovněž umisťovat informace o kampaních. Tento obsah musí před zveřejněním na stránkách jsmespolu.eu Parlament schválit.

Přispívající organizace se mohou rovněž zapojit do fóra přispívajících organizací.

4. Platné podmínky

Všichni uživatelé služby souhlasí s tím, že budou vázáni těmito podmínkami a následujícími pravidly a oznámeními:

 1.   právním upozorněním na internetových stránkách Parlamentu, pokud tyto podmínky nestanoví jinak;

 2.   politice ochrany osobních údajů, která poskytuje informace o právech subjektů údajů a o zpracování osobních údajů na platformě jsmespolu.eu;

 3.   kodexem chování vymezujícím zásady, kterými se platforma jsmespolu.eu řídí.

Pro přispívající uživatele a přispívající organizace platí zvláštní podmínky (viz bod 7).

Parlament může tyto podmínky nebo výše uvedená pravidla změnit s ohledem na změny funkcí služby nebo z právních a bezpečnostních důvodů. Parlament uživatele informuje o veškerých podstatných změnách těchto podmínek nebo výše uvedených pravidel.

5. Pozastavení a ukončení

Parlament si vyhrazuje právo ukončit přístup k této službě všem uživatelům, kteří poruší tyto podmínky nebo výše uvedená pravidla, jež se na ně vztahují.

Parlament si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit přístup k účtům platformy jsmespolu.eu, které jsou ve vlastnictví registrovaných uživatelů, přispívajících uživatelů, registrovaných organizací nebo přispívajících organizací, pokud se domnívá, že k tomu existují důvody, aniž by mu vůči výše uvedeným uživatelům vznikla jakákoli odpovědnost, a to zejména v případě opakovaného porušení kteréhokoli ustanovení těchto podmínek a pravidel.

Parlament předem formálně oznámí registrovaným uživatelům, přispívajícím uživatelům, registrovaným organizacím nebo přispívajícím organizacím svůj záměr pozastavit nebo ukončit přístup k účtům platformy jsmespolu.eu, které tito uživatelé nebo organizace vlastní, přičemž svůj záměr zdůvodní a vyzve je, aby do 15 kalendářních dnů od obdržení oznámení předložili připomínky nebo přijali nápravná opatření.

Rozhodne-li se Parlament po přezkoumání předložených připomínek nebo nápravných opatření přijatých registrovanými uživateli, přispívajícími uživateli, registrovanými organizacemi nebo přispívajícími organizacemi zastavit postup pozastavení nebo ukončení, formálně o tom informuje registrované uživatele, přispívající uživatele, registrované organizace nebo přispívající organizace.

Pokud nebyly předloženy žádné připomínky nebo pokud se Parlament navzdory připomínkám registrovaných uživatelů, přispívajících uživatelů, registrovaných organizací nebo přispívajících organizací nebo přijatým nápravným opatřením rozhodne pokračovat v postupu pozastavení nebo ukončení, formálně o tom informuje registrované uživatele, přispívající uživatele, registrované organizace nebo přispívající organizace do 15 kalendářních dnů od obdržení odpovědi protistrany a uvede důvody pozastavení nebo ukončení, datum, kdy toto pozastavení nebo ukončení nabývá účinku, a v případě pozastavení i dobu trvání.

Registrovaní uživatelé, přispívající uživatelé, registrované organizace a přispívající organizace jsou oprávněni své uživatelské účty kdykoli zrušit a ukončit využívání služby. Ukončení využívání služby však nemůže uživatele zbavit odpovědnosti vyplývající z předchozího využívání služby a z porušení těchto podmínek.

6. Všeobecné podmínky využívání služby platné pro všechny uživatele

6.1. Využívání služby

V souladu s těmito podmínkami je uživatelům uděleno nevýhradní celosvětové nepřenosné a odvolatelné oprávnění k používání softwaru poskytovaného v rámci služby bez možnosti poskytnutí tohoto oprávnění třetím osobám. Toto oprávnění umožňuje všem uživatelům využívat službu pouze v souladu s těmito podmínkami.

Obsah zveřejněný na platformě jsmespolu.eu lze používat v souladu s těmito podmínkami (viz bod 6.6.).

6.2. Používání loga Evropského parlamentu

Logo Parlamentu je možné využívat výhradně v souladu s podmínkami používání loga Evropského parlamentu, a to zejména za účelem propagace účasti uživatelů na platformě jsmespolu.eu.

6.3. Omezení použití

Žádné ustanovení těchto podmínek nedává žádnému uživateli služby právo:

 •  domáhat se vlastnictví jakýchkoli práv duševního vlastnictví ke službě nebo k obsahu, který je v rámci služby zveřejněn;

 • reprodukovat, distribuovat, prodávat, poskytovat oprávnění nebo měnit jakoukoli část služby nebo jakýkoli obsah s výjimkou případů povolených těmito podmínkami nebo platnými právními předpisy;

 • obejít nebo vyřadit z provozu bezpečnostní prvky služby, podvodně se zapojit do fungování služby nebo jinak narušit její fungování; 

 • přistupovat ke službě za použití automatizovaných prostředků, jako jsou boti atp.; 

 • shromažďovat nebo používat osobní údaje jiných uživatelů služby, pokud to dotčené osoby nepovolí;

 • využívat službu k rozesílání spamu;

 • využívat službu k šíření komerčního nebo politického obsahu;

 • využívat službu k prodeji jakéhokoli druhu zboží nebo služeb.

6.4. Porušení práv duševního vlastnictví

Parlament respektuje práva duševního vlastnictví třetích stran a očekává, že všichni uživatelé budou při interakcích v rámci komunity jsmespolu.eu činit totéž. Parlament si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli obsah, který porušuje práva duševního vlastnictví třetích stran, a pozastavit nebo zrušit účty uživatelů platformy jsmespolu.eu, kteří opakovaně porušují autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví jiných osob.

Každý držitel práv, který se v dobré víře domnívá, že obsah umístěný na platformě jsmespolu.eu porušuje jeho autorská práva nebo práva k ochranným známkám, může zaslat oznámení správci služby na adresu copyright@together.eu.

6.5. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Parlament nenese odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout v důsledku využívání služby. Jakákoli narušení způsobená technickými chybami se Parlament snaží omezit na minimum. Některé údaje či informace uvedené na platformě jsmespolu.eu mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, v nichž se mohou vyskytovat chyby. V takovém případě nemůže Parlament zaručit, že služba nebude v důsledku těchto problémů přerušena či jinak ovlivněna. Parlament nepřebírá žádnou odpovědnost za chybný přenos údajů, k němuž může dojít v důsledku různých sítí internetu nebo neslučitelnosti s internetovým prohlížečem uživatele.

Parlament nemůže zaručit, že informace z externích zdrojů a obsah poskytovaný ze strany uživatelů v rámci platformy jsmespolu.eu jsou spolehlivé nebo aktuální. Informace na platformě jsmespolu.eu a akce mohou odkazovat na externí internetové stránky nebo aplikace, nad nimiž nemá Parlament žádnou kontrolu a za něž nemůže přijmout žádnou odpovědnost.

Pokud se uživatelé platformy jsmespolu.eu rozhodnou použít odkaz na jakékoli externí internetové stránky, které nejsou součástí domény europa.eu, opustí oficiální doménu Parlamentu a vztahují se na ně pravidla pro soubory cookies a ochranu osobních údajů a právní politika těchto externích internetových stránek.

Dodržování platných požadavků na ochranu osobních údajů a přístupnost externích internetových stránek propojených s platformou jsmespolu.eu je mimo kontrolu Parlamentu a je výhradní odpovědností externích internetových stránek.

Záměrem tohoto prohlášení není omezit odpovědnost Parlamentu plynoucí z článku 340 Smlouvy o fungování Evropské unie.

6.6. Použití obsahu

Pro upřesnění se obsahem rozumí text, údaje (jiné než osobní) a multimediální položky, jako jsou texty, kresby, grafika, ikony, obrázky, fotografie, audio- a videomateriály, které Parlament, přispívající uživatelé nebo přispívající organizace umístili na platformu jsmespolu.eu.

6.6.1.   Obsah poskytnutý Parlamentem

Obsah poskytnutý Parlamentem je výhradním vlastnictvím EU. Uživatelé se zavazují dodržovat práva duševního vlastnictví EU, aniž jsou dotčena práva a výjimky stanovené platnými právními předpisy.

Obecně platí, že opětovné použití (reprodukce nebo použití) textových údajů a multimediálních prvků, které jsou vlastnictvím EU (označené slovy „© Evropská unie, [rok(y)] – zdroj: Evropský parlament“ nebo „© Evropská unie, [rok(y)] – EP) nebo třetích stran (© externí zdroj, [rok(y)]) a k nimž má EU uživatelská práva, je povoleno pro osobní použití nebo pro další nekomerční či komerční šíření pod podmínkou, že je reprodukován celý prvek a je označen zdroj. V některých případech však opětovné používání některých dat může podléhat odlišným podmínkám. V takovém případě je pak u příslušného materiálu uvedena poznámka o souvisejících konkrétních podmínkách.

Jakákoli částečná reprodukce údajů nebo multimediálních prvků z této platformy musí rovněž uvádět jednotnou adresu zdroje (URL) celého prvku nebo internetové stránky, z níž pochází.

Uživatelé se zavazují, že nebudou odstraňovat ani měnit upozornění o vyhrazení práv uvádějící autora nebo zdroj a nebudou obcházet technické prostředky určené k ochraně dokumentů a multimediálních prvků, jako jsou tisková omezení, omezené stahování a viditelné nebo skryté znaky. Každé takové porušení může vést k občanskoprávnímu a trestnímu stíhání.

Překlady textů či dokumentů do jiných než úředních jazyků zobrazených na platformě jsmespolu.eu jsou povoleny pod podmínkou, že je zdroj náležitě uveden na dostatečně výrazném místě a po něm následuje příslušné vyloučení odpovědnosti, přičemž obojí je přeloženo do daného jazyka:

„Přeloženo z [uveďte jazyk] originálu zveřejněného Evropskou unií na platformě jsmespolu.eu [uveďte URL]: „© Evropská unie, [rok(y)] – zdroj: Evropský parlament“ nebo „© Evropská unie, [rok(y)] EP“, [jméno držitele práva duševního vlastnictví k překladu] přebírá plnou zodpovědnost za překlad do [uveďte cílový jazyk]“.

6.6.2.   Obsah poskytnutý přispívajícími uživateli a přispívajícími organizacemi

Uživatelé mohou používat obsah umístěný na platformě jsmespolu.eu přispívajícími uživateli a přispívajícími organizacemi výhradně v souladu s funkcemi a způsoby použití popsanými v těchto podmínkách. Toto další použití je povoleno pouze pro komunikační a jiné účely související s cíli platformy jsmespolu.eu, a to za předpokladu, že je uveden zdroj (tj. jsmespolu.eu) a vlastník obsahu.

Uživatelé nesmějí používat obsah umístěný na platformě jsmespolu.eu přispívajícími uživateli a přispívajícími organizacemi pro komerční účely nebo pro jakýkoli jiný účel, který není v těchto podmínkách výslovně povolen (viz také bod 7.6).

7. Zvláštní podmínky využívání služby platné pro přispívající uživatele a přispívající organizace

7.1. Umisťování obsahu přispívajícími uživateli

Přispívající uživatelé mohou na platformu jsmespolu.eu umístit obsah pouze tehdy, pokud se na platformě jsmespolu.eu registrovali a vytvořili si uživatelský účet uvedením svého jména, příjmení a e-mailové adresy, v souladu s těmito podmínkami a s  politice ochrany osobních údajů

7.2. Umisťování obsahu přispívajícími organizacemi

Přispívající organizace mohou obsah umisťovat pouze tehdy, pokud se jejich zástupci zaregistrovali na platformě jsmespolu.eu a vytvořili si uživatelský účet uvedením svého jména, příjmení, e-mailové adresy, názvu organizace a své funkce, v souladu s těmito podmínkami a politikou ochrany osobních údajů.

Veřejný profil a kampaně přispívajících organizací musí být zpracovány v jednom z úředních jazyků EU.

7.3. Vlastnictví obsahu

Přispívající uživatelé a přispívající organizace nesou odpovědnost za veškerá práva duševního vlastnictví k jakémukoli obsahu, který na platformu umístí, a tato práva jim náleží trvale.

7.4. Kontrola obsahu a kodex chování

Přispívající uživatelé a přispívající organizace musí zaručit, že budou dodržovat kodex chování a že nebudou prostřednictvím služby šířit žádný obsah, který je v rozporu s těmito podmínkami nebo s kodexem chování.

Obsah umístěný na platformu jsmespolu.eu přispívajícími uživateli a přispívajícími organizacemi podléhá kontrole ze strany Parlamentu. Parlament si vyhrazuje právo odstranit nebo odmítnout zveřejnění jakéhokoli obsahu, který není v souladu s těmito podmínkami nebo s kodexem chování, aniž by mu vznikala jakákoli odpovědnost vůči přispěvateli.

Kontrola obsahu Parlamentem neomezuje odpovědnost přispívajících uživatelů a přispívajících organizací, kteří nesou i nadále plnou odpovědnost za svůj obsah a odpovídají za jakékoli škody nebo jiné nároky vyplývající z neoprávněného využívání služby, včetně porušení práv duševního vlastnictví třetích stran.

7.5. Oprávnění pro EU

Zpřístupněním obsahu na platformě jsmespolu.eu nebo jejím prostřednictvím udělují přispívající uživatelé a přispívající organizace Evropské unii zastoupené Evropským parlamentem celosvětové, nevýlučné, převoditelné, bezplatné, nekomerční oprávnění, s možností udělování tohoto oprávnění dalším stranám, k užívání tohoto obsahu, včetně práva na rozmnožování, šíření, změnu, překlad, vytváření odvozených děl, jeho zobrazování a sdělování veřejnosti v jakémkoli sdělovacím prostředku, za účelem provozování, propagace nebo zdokonalování platformy jsmespolu.eu nebo za účelem propagace činností Parlamentu, a to za předpokladu, že je uveden zdroj a vlastník obsahu.

Obsah může být šířen na internetových stránkách Parlamentu, na sociálních sítích, při informačních a komunikačních kampaních a prostřednictvím všech ostatních komunikačních kanálů Parlamentu.

Oprávnění se uděluje na celou dobu trvání autorských práv a případně práv s nimi souvisejících. Pokud je obsah odstraněn, platnost oprávnění je ukončena pro budoucí použití, nikoli však pro použití povolená před jeho odstraněním.

7.6. Oprávnění pro uživatele

Přispívající uživatelé a přispívající organizace poskytují rovněž uživatelům platformy jsmespolu.eu celosvětové, nevýlučné, nepřevoditelné, bezplatné, nekomerční oprávnění, bez možnosti udělování tohoto oprávnění dalším stranám, k užívání svého obsahu, včetně práva na rozmnožování, změnu, překlad, vytváření odvozených děl, šíření a jeho zobrazování a sdělování veřejnosti v jakémkoli sdělovacím prostředku, v rámci povolených funkcí služby a výhradně pro účely komunikačních a dalších činností souvisejících s cíli platformy jsmespolu.eu, a to za předpokladu, že je uveden zdroj (tj. jsmespolu.eu) a vlastník obsahu.

Oprávnění se uděluje na celou dobu trvání autorských práv a případně práv s nimi souvisejících. Pokud je obsah odstraněn, platnost oprávnění je ukončena pro budoucí použití, nikoli však pro použití povolená před jeho odstraněním.

7.7. Záruky

Přispívající uživatelé a přispívající organizace tímto zaručují, že:

 • jsou autory a/nebo držiteli práv k umístěnému obsahu a/nebo získali veškerá potřebná oprávnění a souhlas třetích stran, jež mají k tomuto obsahu práva;

 • mají právo udělit Parlamentu a ostatním uživatelům oprávnění k používání obsahu v souladu s těmito podmínkami;

 • žádná třetí strana nemá k umístěnému obsahu jakákoli práva, která by mohla jakýmkoli způsobem omezit práva Parlamentu nebo jiných uživatelů vyplývající z těchto podmínek;

 • umístěný obsah neporušuje žádné právní předpisy ani práva třetích stran, jako jsou autorská práva a práva s nimi související, ochranné známky, patenty, práva na vyobrazení osob a práva na ochranu osobních údajů.

7.8. Odpovědnost

Přispívající uživatelé a přispívající organizace nesou plnou odpovědnost za svůj obsah a výslovně se od nich požaduje, aby neuváděli hanlivé výroky a neporušovali ani nepovolovali porušování autorských práv, ochranných známek, předpisů na ochranu osobních údajů a soukromí nebo jakýchkoli jiných zákonných práv.

Parlament v takových případech nepřebírá žádnou odpovědnost a odpovědnost za jakékoli vzniklé škody nebo jinou vzniklou odpovědnost nese příslušný přispívající uživatel nebo přispívající organizace.

Přispívající uživatelé a přispívající organizace nesou odpovědnost za veškeré ztráty nebo škody, které způsobili Parlamentu nebo třetím stranám svým protiprávním jednáním při využívání služby.

Přispěvatelé souhlasí s tím, že budou Parlament hájit, odškodní jej a zprostí odpovědnosti v případě jakýchkoli nároků, soudních sporů nebo řízení, jež vzniknou v souvislosti s jakýmkoli porušením těchto podmínek, včetně porušení autorských práv třetích stran a jiných práv duševního vlastnictví.

7.9. Osobní údaje týkající se příspěvku

Osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud správce údajů považuje zveřejnění příslušného příspěvku na platformě jsmespolu.eu za relevantní, pokud je obsah zpřístupněn všem občanům, kteří platformu využívají. Přispěvatelé mohou rovněž požádat o vymazání svých příspěvků.

Na platformě ani na jiné internetové stránce se nezobrazují žádné konkrétní osobní údaje, s výjimkou:

 • jména přispěvatele (nebo jména a příjmení, pokud si tak přispěvatel přeje);

 • fotografie přispěvatele; 

 • fotografie, která může zobrazovat identifikovatelnou osobu;

 • jiných kontextových údajů, jež může přispěvatel vyjádřit v konkrétním obsahu.

Pokud jde o osobní údaje týkající se platformy jsmespolu.eu, viz zvláštní stránka s informacemi o politice ochrany osobních údajů .