Kodex chování

jsmespolu.eu je komunitní platforma Evropského parlamentu, nezávislá na jakékoli politické straně či ideologii. Jejím cílem je posilovat demokratickou angažovanost v Evropské unii. Parlament jako instituce nepodporuje žádnou konkrétní politickou stranu ani poslance Evropského parlamentu.

Tento kodex chování vymezuje zásady, jimiž se platforma jsmespolu.eu řídí. Účast na činnostech platformy je dobrovolná a neměla by být využívána k prosazování jakýchkoli obchodních či soukromých zájmů.

Uživatelé platformy jsmespolu.eu jsou definováni v podmínkami používání. Všichni uživatelé a organizace se musí řídit tímto kodexem chování. Pro přispívající uživatele a organizace platí zvláštní podmínky.

Využitím této služby nebo registrací na platformě jsmespolu.eu se neregistrovaní uživatelé, registrovaní uživatelé a organizace zavazují, že nebudou vyjadřovat názory, sdílet obsah nebo pořádat akce, jež:

 • jsou v rozporu s hodnotami EU, mezi něž patří lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jak je stanoveno v článku 2  Smlouvy o Evropské unii (SEU) ;

 • jsou v rozporu s právy, svobodami a zásadami zakotvenými v Listině základních práv Evropské unie;

 • diskriminují nebo jsou urážlivé z důvodu vzhledu, rasy, etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, pohlaví, kultury nebo místa narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace, jak je stanoveno v článku 10 Smlouvy o fungování Evropské unie ;

 • propagují určitou politickou stranu nebo kandidáta;

 • podněcují k násilí nebo obtěžování;

 • jsou pornografické nebo obsahují odkazy na pornografický materiál nebo internetové stránky;

 • propagují nezákonnou činnost nebo jí napomáhají;

 • jsou nelegální, nenávistné nebo záměrně nepravdivé či zavádějící.

Všichni přispívající uživatelé a organizace se svou aktivní účastí na platformě jsmespolu.eu zavazují:

 • přispívat konstruktivními a konkrétními návrhy, které respektují názory ostatních občanů a organizací;

 • propagovat akce, které jsou inkluzivní a přístupné;

 • usilovat o rozmanitost diskusí aktivní podporou účasti občanů ze všech společenských vrstev, bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, věk, socioekonomické zázemí, náboženské vyznání nebo vzdělání;

 • respektovat svobodu projevu tím, že budou dávat prostor konkurenčním názorům a návrhům, pokud nejsou nenávistné ani nezákonné;

 • podporovat přeshraniční účast občanů a používání různých jazyků EU, kdykoli je to možné a relevantní;

 • zaručit plnou transparentnost při informování o diskusích a akcích;

 • zajistit, aby veškeré informace o tématech k diskusi poskytované účastníkům (např. digitální, tištěný nebo audiovizuální materiál) byly pravdivé, spolehlivé, přístupné a byly opatřeny platnými odkazy;

 • zajistit soulad s pravidly EU na ochranu údajů a s politikou ochrany soukromí uplatňovanými v rámci platformy;

 • zajistit soulad s podmínkami používání, a zejména s ustanoveními o právech duševního vlastnictví;

 • používat logo Evropského parlamentu v souladu s  podmínkami používání s cílem propagovat zapojení Parlamentu na této platformě.

Evropský parlament si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo odstranit z platformy obsah, který není v souladu s tímto kodexem chování.

V souladu s článkem 5 podmínek používání platformy jsmespolu.eu si Parlament vyhrazuje právo ukončit přístup k této službě všem uživatelům, kteří poruší tyto podmínky nebo pravidla, jež se na ně vztahují. 

Parlament si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit přístup k účtům platformy jsmespolu.eu, které jsou ve vlastnictví registrovaných uživatelů, přispívajících uživatelů, registrovaných organizací nebo přispívajících organizací, pokud se domnívá, že k tomu existují důvody, aniž by mu vůči výše uvedeným uživatelům vznikla jakákoli odpovědnost, a to zejména v případě opakovaného porušení kteréhokoli ustanovení těchto podmínek a pravidel.